نایلکس دسته دار

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”438″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”439″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”440″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”441″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”443″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”444″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”442″]

[/col]

[/row]

سایز

موارد مصرفی
رنگ

35*25

تخمه آجیل در اوزان سیک

شفاف شیری رنگی

40*30

تخمه آجیل در اوزان سیک

شفاف شیری رنگی

47*37

تخمه آجیل در اوزان سیک

شفاف شیری رنگی

50*40

تخمه آجیل در اوزان سیک

شفاف شیری رنگی

55*45

تخمه آجیل در اوزان سیک

شفاف شیری رنگی

60*50

تخمه آجیل در اوزان سیک

شفاف شیری رنگی

65*55

تخمه آجیل در اوزان سیک

شفاف شیری رنگی

70*60

تخمه آجیل در اوزان سیک

شفاف شیری رنگی